Oznamy
26. marec 2014
Nadrozmerný odpad - HARMONOGRAM NA ROK 2014
 
22. apríl 2013
Prerušenie vykurovania v bytových domoch
 
09. január 2013
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu na rok 2013
 
26. december 2012
PF`2013
 
23. január 2012
Maximálna cena vody na rok 2012
 

Stránka: 1, 2, 3, 4,

Reality

Od 1.4.2010 je účinná novela zákona o vlastníctve bytov a NP

Zákonom č.70/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2010 novelizuje sa zákon ovlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších noviel. Plné znenie zákona najdete na stránke jaspi.justice.gov.sk

Novela prináša  niektoré zmeny: 

 • § 7 ods.2 a 4  -  rieši spôsob založenia SVB
 • § 7b- nový ods.3 - ukladá SVB rovnaké povinnosti ako má správca - predkladá najneskôr do 31.5. správu o činnosti.Pri zániku SVB predkladá vlastníkom vyúčtovanie FO ako aj úhrad za plnenia za dom a to 30 dní pred skončením činnosti. Zárove? je SVB povinné previesť zostatok majetku na účet ktorý natieto účely zriadil nový správca.
 • § 7b - nový ods.4 - zákon určuje ,že majiteľom účtu domu zriadeného SVB súvlastníci bytov a NP.
 • § 8 ods.3 - upravuje práva účtu domu ktorý zriadil správca , s tým že je v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP.
 • § 8a - nový ods.3 - zákon zdôraz?uje prechod práv a záväzkov  správcu ktorý končí svojú činnosť na nastupujúceho správcu.
 • § 8a ods.8 - ustanovenie umož?uje vznik SVB zo zákona a to založenie SVB správcom ,ktorý spravoval bytový dom rok po uplynutí výpovednej lehoty a vlastníci si neustanovili nového správcu.
 • § 10 ods.1 - novela jednoznačne určuje jeden spôsob platenia do fondu opráv , a to podľa spoluvlastníckeho podielu. Do fondu opráv  prispievajú vlastníci aj na 25% z plochy balkóna,lódžie,terasy ,ktoré ýlučne využívajú .
 • Z vyšie uvedeného dôvodu budú príspevky do fondu opráv prepočítané  u tých vlastníkov, ktorí majú balkón,lódžiu alebo terasu.     
 • § 10 ods.2 - taxatívne sú vymenované všetky príjmy ktoré tvoria fond opráv.
 • § 11 ods.3 - dopĺ?a a zdôraz?uje zodpovednosť vlastníka bytu a NP za škodu ktorú spôsobí nesprístupnením bytu,NP vo vymedzených prípadoch. Úpravou sa sledujú oprávnené záujmy ostatných spoluvlastníkov. Novela  umož?uje spôsobenú škodu vymáhať od príslušného vlastníka.
 • § 14 ods.2 - umož?uje vlastníkom bytov 1hodinu po začatí schôdze (zhromaždenia) rozhodnúť o výbere dodávateľa nadpolovičnou väčšinou prítomných.  
 • § 14 ods.3 - vlastníci môžu hlasovať p í s o m n e  o úvere,vstavbe,nadstavbe azmene formy správy domu. Pri písomnom hlasovaní je potrebné dodržať  ustanovenia tohoto §.
 • § 14 ods. 6 -  stanovuje presný postup písomného hlasovania,
 • § 15 ods. 1 - vlastníci bytov a NP v dome už nemusia hlasovať o vzniku záložného práva a jeho zápisu do katastra. Záložné právo vzniká zo zákona a návrh na zápis podáva správca,

 

 

 

vytlačiťvytlačiť | odporučiťodporučiť | záložkypridať do záložiek