Oznamy
21. december 2017
PF`2018
 
03. január 2017
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
 
16. december 2016
PF`2017
 
05. október 2016
Vykurovanie 2016/2017
 
04. január 2016
Harmonogram zberu nadrozmerného odpadu
 

Stránka: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Reality

Od 1.4.2010 je účinná novela zákona o vlastníctve bytov a NP

Zákonom ÄŤ.70/2010 Z.z. s úÄŤinnosĹĄou od 1.4.2010 novelizuje sa zákon ovlastníctve bytov a nebytových priestorov ÄŤ. 182/1993 Z.z. v znení neskorších noviel. Plné znenie zákona najdete na stránke jaspi.justice.gov.sk

Novela prináša  niektoré zmeny: 

 • § 7 ods.2 a 4  -  rieši spôsob zaloĹľenia SVB
 • § 7b- nový ods.3 - ukladá SVB rovnaké povinnosti ako má správca - predkladá najneskôr do 31.5. správu o ÄŤinnosti.Pri zániku SVB predkladá vlastníkom vyúÄŤtovanie FO ako aj úhrad za plnenia za dom a to 30 dní pred skonÄŤením ÄŤinnosti. ZároveĹ? je SVB povinné previesĹĄ zostatok majetku na úÄŤet ktorý natieto úÄŤely zriadil nový správca.
 • § 7b - nový ods.4 - zákon urÄŤuje ,Ĺľe majiteÄľom úÄŤtu domu zriadeného SVB súvlastníci bytov a NP.
 • § 8 ods.3 - upravuje práva úÄŤtu domu ktorý zriadil správca , s tým Ĺľe je v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP.
 • § 8a - nový ods.3 - zákon zdôrazĹ?uje prechod práv a záväzkov  správcu ktorý konÄŤí svojú ÄŤinnosĹĄ na nastupujúceho správcu.
 • § 8a ods.8 - ustanovenie umoĹľĹ?uje vznik SVB zo zákona a to zaloĹľenie SVB správcom ,ktorý spravoval bytový dom rok po uplynutí výpovednej lehoty a vlastníci si neustanovili nového správcu.
 • § 10 ods.1 - novela jednoznaÄŤne urÄŤuje jeden spôsob platenia do fondu opráv , a to podÄľa spoluvlastníckeho podielu. Do fondu opráv  prispievajú vlastníci aj na 25% z plochy balkóna,lódĹľie,terasy ,ktoré ýluÄŤne vyuĹľívajú .
 • Z vyšie uvedeného dôvodu budú príspevky do fondu opráv prepoÄŤítané  u tých vlastníkov, ktorí majú balkón,lódĹľiu alebo terasu.     
 • § 10 ods.2 - taxatívne sú vymenované všetky príjmy ktoré tvoria fond opráv.
 • § 11 ods.3 - dopÄşĹ?a a zdôrazĹ?uje zodpovednosĹĄ vlastníka bytu a NP za škodu ktorú spôsobí nesprístupnením bytu,NP vo vymedzených prípadoch. Úpravou sa sledujú oprávnené záujmy ostatných spoluvlastníkov. Novela  umoĹľĹ?uje spôsobenú škodu vymáhaĹĄ od príslušného vlastníka.
 • § 14 ods.2 - umoĹľĹ?uje vlastníkom bytov 1hodinu po zaÄŤatí schôdze (zhromaĹľdenia) rozhodnúĹĄ o výbere dodávateÄľa nadpoloviÄŤnou väÄŤšinou prítomných.  
 • § 14 ods.3 - vlastníci môĹľu hlasovaĹĄ p í s o m n e  o úvere,vstavbe,nadstavbe azmene formy správy domu. Pri písomnom hlasovaní je potrebné dodrĹľaĹĄ  ustanovenia tohoto §.
 • § 14 ods. 6 -  stanovuje presný postup písomného hlasovania,
 • § 15 ods. 1 - vlastníci bytov a NP v dome uĹľ nemusia hlasovaĹĄ o vzniku záloĹľného práva a jeho zápisu do katastra. ZáloĹľné právo vzniká zo zákona a návrh na zápis podáva správca,

 

 

 

vytlačiťvytlačiť | odporučiťodporučiť | záložkypridať do záložiek